The Storr en Loch Leathan

juli 1999; vroeg in de ochtend